kakushusiryou.htm へのリンク


貸借対照表
 
(平成29年5月31日現在)
                (単位:円)     

科  目 当年度  前年度 増減
T資産の部
 1.流動資産
  現金預金 8.696.923 8.507.068 189.855
   現金 44.749 178.611 -133.862
   普通預金一般 5.399.335 5.575.982 -176.647
   預り金会計 570.000 570.000 0
   普通預金(草薙支店) 229 225 4
   定期預金(伝馬町支店) 1.182.298 1.182.150 148
   定期預金(本店) 1.500.312 1.000.100  500.212
  前払金 43.880 43.880 0
【流動資産合計】 8.740.803 8.550.948 189.855
 2.固定資産           
  (1)基本財産      
  土地 33.644.299 33.644.299 0
   基本財産合計 33.644.299 33.644.299 0
  (2)特定資産
  退職給付引当資産 1.735.030 1.583.252 151.778
  特定資産合計 1.735.030 1.583.252 151.778
  (3)その他固定資産
   建物 11.795.701 11.795.701 0
  建物附属設備 4.324.000 4..324.000 0
  工具器具備品 2.168.580 2.168.580 0
  減価償却累計額 -10.881.778 -10.264.233 -617.545
   ソフトウェア 31.850 127.400 -95.550
  電話加入権 67.370 67.370 0
  定期預金 6.059.996 6.058.710 1.286
  その他固定資産合計 13.565.719 14.277.528 -711.809
【固定資産合計】 48.945.048
49.505.079 -560.031
【資産合計】 57.685.851 58.056.027 -370.176
       
U負債の部           
 1.流動負債            
  前受金 76.000 76.000 0
   預り金全協会費 570.000 570.000 0
【流動負債合計】 646.000
646.000 0
 2.固定負債
  長期借入金 17.698..000 19.942.000 -2.244.000
  退職給付引当金 1.735.030 1.583.252 151.778
【固定負債合計】 19.433.030 21.525.252 -2.092.222
【負債合計】 20.079.030 22.171.252 -2.092.222
 
V 正味財産の部
 1.基金      
   基金 0 0 0
 2.指定正味財産
   指定正味財産合計 0 0 0
 3.一般正味財産      
  (1)代替基金  0 0  0
  (2)その他一般正味財産 37.606.821 35.884.775 1.722.046
   一般正味財産合計 37.606.821 35.884.775 1.722.046
 (うち基本財産への充当額) 33.644.299 33.644.299 0
 (うち特定資産への充当額) 1.735.030 1.583.252 151.778
【正味財産合計】 37.606.821 35.884.775 1.722.046
【負債・正味財産合計】 57.685.851 58.056.027 -370.176